تبلیغات
شاگرد اول - نمونه سوال املا سوم راهنمایی
 
شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
سه شنبه 13 خرداد 1393 :: شفیعی
برای دیدن نمونه سوال به ادامه  مطلب بروید

به نام خدا     آزمون درس املای فارسی سال سوم راهنمایی در سالتحصیلی 90-91

       نام :                 نام خانوادگی :    

شمارک

 

ردیف

5/0

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-در نوشتن واژه های عربی مانند اجراء ، املاء و... بهتر است همزه ی پایانی حذف گردد. درست            نادرست

 2-در نوشتن املا ، به صدا و حرکات پایانی کلمات به ویژه اسم باید توجه کرد.                   درست            نادرست

الف

5/0

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-تشخحیص شکل املایی درست در کلمات« هم آوا » به کمک .................... و ...................... آن ها در جمله امکان پذیر است.

ب

1

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1-کدام واژه تنها یک شکل املایی دارد؟

  الف- اساس       ب-حیات          ج- مشورت        د- عمل

 2-کدام ترکیب از نظر املایی درست است؟

   الف- خوار گل      ب- عیسای مسیح        ج-املاء فارسی        د-تحذیب نفس

 

ج

1

کلمات ردیف «الف» با کدام یک از کلمات ردیف «ب» ترکیب شوند تا بتوانند از نظر جمع یا مفرد بودن در کنار هم قرار گیرند.(دو کلمه در ردیف «ب» اضافی است»

 

موعظه ، لطیف ، صنعت ، صورت

الف

صنایع ، الطاف ، مواعظ ، صور ، لطایف ، صنم

ب

د

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

5/0

     5/0

 پرسش های تشریحی

1-شکل درست کلمات را بنویسید.  موجّح (.........................)  ترجیه (.........................)

 2- شکل دیگر کلمات را بنویسید.  آشیان (........................)  آینه (............................)

 3- هر یک از کلمات زیر را با افزودن یک صفت گسترش دهید.

    خانه (......................................... )      دریا (................................................. )

 4-واژه های  زیر را با « ان » فارسی جمع ببندید.

    ستاره (................................. )   شایسته ( ................................. )

 5- با افزودن پیشوند مناسب به هریک از فعل های زیر ، یک فعل پیشوندی بسازید.

    داشت ( ..................................... )     رفت (............................................... )

 6-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

     خصال (.................................. )  مصائب (......................................... )

 7-از مصدر « شنیدت » فعل های خواسته شده را بنویسید.                

  الف- ماضی نقلی ، دوم شخص مفرد (.......................... )   ب- ماضی بعید ، اول شخص جمع (...............................)

 8-با توجّه به جمله واژه ی درست را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید.

  الف- این طرف تنها ............ جنگ ، ایمان بود.( صلاح – سلاح )

  ب- موش گفت: « وقت آن است که باقی ............... خود را به ادا رسانم . ( ضمان – زمان )

  ج- از بسیاری غلامان و ........... ملک وی هیچ خبر ندارد. ( صریر – سریر )

  د- ایرانیان بنای این گونه آثار را .............. آخرت می گویند . ( ثواب – صواب )

 9-در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل صحیص آن را بنویسید.

 -پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند اصتراق سمع نکند.

10-جدول زیر را کامل کنید.

متضاد

مترادف

هم خانواده

مفرد

واژه

 

 

 

 

اصحاب

 

 

 

 

 

و

 

 

 

 


 به نام خدا      متن املای تقریری سال سوم راهنمایی

  اسلام ، دینی جهانی است و پیامبر آن (ص) پیام آور رحمت و سعادت برای جهانیان است. سخنان سرشار از حکمت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) ، مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه ای ندارد. ص2

جوان ایرانی نیاز دارد که در وهله ی اوّل ، خود و تاریخ و فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد، سپس با جریان های عمده ی فکری جهان آشنا گردد و بدین گونه دارای قریحه ی نقد و تحلیل گردد. ص26

 آن چه به ما در شناخت افراد یاری می رساند ، مشورت با پدر و مادر ، معلّمان دلسوز و مربّیان باتجربه است که ما را از دام و چاه این راه آگاه می سازد. آسیب های این مسیر را نشان می دهد. ص63

روزها می گذشت و هر روز ، درخت وجود نصیرالدّین پربارتر می شد ، امّا هرچه بیش تر می آموخت ، عشق و علاقه اش به دانش اندوزی نیز بیش تر می شد . به تشنه ای می مانست که ساعت ها در بیابانی خشک و زیر نور خورشید فروزان مانده است و سپس به آب می رسد ؛ ولی هرچه از آن می نوشد ، گویی تشنه تر می شود.ص90

 هنوز صدای «آریو برزن» و « آرش» و آوای « یا حسین » سرداران شهیدی چون چمران ، همّت ، شیرودی و... در درّه های تنگ ، کوهساران وآسمان ایرانی پیچیده است که دلیر مردان را به دفاع از ایران فرا می خوانند.ص109

پروردگارا، توفیق فرمانبری از خویش و دوری از نافرمانی را روزی ما بفرما، زبان ما را به درست گویی و گفتار شایسته گویا بگردان، دل های ما را به دانش و معرفت ، زینت ببخش ، چشم های ما را از گناه و خیانت ، بپوشان.ص145

 

نام و نام خانوادگی :                                                        باسمه تعالی                                        صفحه اول  

آموزشگاه :                                         اداره ی  کل آموزش و پرورش استان اردبیل            تاریخ امتحان :    /  / 91            

شماره کارت:                                     اداره سنجش آموزش و پرورش استان                        ساعت شروع :    11 قبل از ظهر

نام حوزه امتحانی :                               سوالات ارزشیابی هماهنگ پایه سوم راهنمایی         مدت : 40 دقیقه

  نام درس    :   املای فارسی .....                                                                               تعداد صفحه :    2   صفحه

  نوبت ارزشیابی :   شهریور   

 

 


ردیف

دانش آموزان عزیز لطفاًً پاسخ سوالات را با  خود کار آبی یا مشکی درمقابل آن بنویسید .

بارم

الف

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-واژه ی « صفیر » به معنی « فرستاده شده» است.                                                     درست q            نادرستq   

 2-تلفظ برخی واژه های پرکاربرد با شکل نوشتاری آن تفاوتی ندارد.                      درست  q           نادرستq   

 

 

 

1

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

جاهای خالی را با استفاده ازکلمات زیر کامل کنید.(دو کلمه اضافی است.)

               « عربی  معنا  وند  درست نویسی  پیشوند  فارسی»

 1-یکی از راه های واژه سازی به کارگیری ................. هاست.

2-شناخت واژه های هم خانواده در زبان .................... ، ما را در ............................... آنها و درک بهتر................ عبارات کمک می کند.

 

 

1

 

 

ج

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1-مفهوم کدام واژه با مفهوم گزینه های دیگر ارتباط ندارد؟

  الف- اختصارq          ب-رخصت q            ج- ترخیص q          د- مرخصq   

 2-مفرد واژه های « اصحاب ، عشّاق ، حِکَم» در کدام گزینه آمده است؟

   الف- صحابه ، عشق، حکمتq                ب- صحابی ، معشوق ، حُکم  q     

    ج-صاحب ، عاشق ، حکمت q                د-صاحب، عشق ، حکومتq   

 

 

 

 

1

 

 

د

پرسش های تدریجی:

1-شکل دوم واژه ها را بنویسید.                           جاروب (                         )       میهمان (                          )

2-با توجه به معنا دو واژه ی « هم آوا» بنویسید.

      پوشیده شده : 1- (.................................)  2- ( ...................................)

3-کلمات « گزار – گذار » را با واژه ی مناسب ترکیب کنید. 

        1- خدمت ( .................................... )           2- تأثیر(............................................. )

4-واژه های زیر را با «ان» فارسی جمع ببندید.

    1-فرشته (......................................... )            2- دل برده (..................................................)

5-از مصدر«دیدن » سوم شخص جمع فعل خواسته شده را بنویسید.

  1-ماضی استمراری امروزی: (................................... )       2- ماضی استمراری قدیم (........................................ )

6-برای واژه های زیر ، یک مترادف و یک متضاد بنویسید.

1-    افراط: (.................... ،  ..............................)    2-نظیر: (........................... ،  .................................)

7-واژه های درهم ریخته را دو به دو ترکیب کنید و بنویسید.

         ( عیسی – جنوب – آهو – مرضیه – خانه – مسیح – دریا – تیزپا )

1-.............................  2-..................................  3-...................................  4-.........................................

8-با توجه به جمله ، واژه ی درست را انتخاب کرده و زیر آن خط بکشید.

  الف) کاهل وار .......... .( برخواستند – برخاستند )

  ب ) بر خرد و .... تو پوشیده نیست که راسو قصد من دارد. ( فراست – فراصت )

  ج) جوانان باید از این آبشخورهای پاک و ... فرهنگ ایرانی بهره بگیرند. ( ضلال – زلال )

  د) جوان ایرانی نیاز دارد که در ..... ی اوّل ، خود وتاریخ وفرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد. ( وهله – وحله )

9-در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کرده وشکل درست آن ها را بنویسید.

دوستان در تمام لحضات به ما کمک می کنند . مساحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد . به بیان دیگر تنهایی یکی از دشوارترین مصاعب است.

 

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

5/1

 

 

نمره با عدد :               نمره با حروف :                              نام وامضای مصحح :  

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : ادبیات سوم راهنمایی، 
برچسب ها : نمونه سوال، امتحان نهایی،
لینک های مرتبط : منبع،
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:05 ب.ظ
always i used to read smaller content which also clear their motive,
and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:36 ق.ظ
This post is really a good one it assists new
web visitors, who are wishing for blogging.
پنجشنبه 29 تیر 1396 04:25 ق.ظ
This site definitely has all of the information and facts I wanted concerning
this subject and didn't know who to ask.
سه شنبه 20 تیر 1396 06:13 ب.ظ
I leave a response each time I appreciate a article on a site or if I have something to valuable to contribute to the
discussion. Usually it is a result of the passion communicated in the post I read.
And on this post شاگرد اول - نمونه سوال املا سوم راهنمایی.
I was actually moved enough to create a comment ;-) I actually
do have some questions for you if you do not mind. Could it be
simply me or do a few of the remarks come across like coming from brain dead people?
:-P And, if you are posting at other social sites, I'd like to follow everything new you have to
post. Would you make a list the complete urls of
all your community sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی