شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
شنبه 20 مهر 1392 :: شفیعی

امنیت، تهدید و تهاجم مفهوم امنیت

1- امنیت در زبان فارسی به چه معنی است؟ در امان بودن از آسیب ها، امن

بودن، در پناه بودن، نداشتن دلهره، نگرانی و ترس و … آمده است.

2- ساده ترین تعریف، امنیت را بنویسید.

 یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی(جان، مال، سرزمین و … ) و

ارزش های معنوی (دین، فرهنگ، اعتقادات و …) ما وجود دارد.

3- امنیت جزء چه نیازهای از انسان است؟ فطری

4- در قرآن کریم درباره امنیت چه آمده است ؟ قرآن کریم آمده است که حضرت ابراهیم(ع) از خداوند درخواست نمود تا

مکه را سرزمین امن قرار دهد.

5- ریشه و سرچشمه امنیت چیست؟ ایمان به خدا است

6- چرا ریشه و سرچشمه امنیت ایمان به خدا است؟

زیرا کسی که به خداوند توانا ایمان داشته باشد، دارای تکیه گاهی

روحی و معنوی است که به او اطمینان و آرامش می بخشد.

7- خداوند در آیه ٢٨ از سوره رعد قرآن کریم در وصف مؤمنین چه می فرماید؟

آنان که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد.

8- از نظر اسلام و قرآن، امنیت چیست؟

 از نظر اسلام و قرآن، امنیت یکی از نعمت های بزرگی است که خداوند به

انسان عطا کرده تا در سایهٔ آن، در جهت بندگی و رضایت آفریدگار خویش

حرکت کند.

9- امنیت از مهم ترین نیازهای فطری و ضروری انسان است و با زندگی او پیوندی

ناگسستنی دارد.

10- انسان همیشه در طول تاریخ به دنبال چه بوده است؟

به دست آوردن و حفظ امنیت خود

11- یکی از مهم ترین دلائلی که باعث شده آدمیان به صورت گروهی واجتماعی

زندگی کنند چه بوده است؟

نیاز آن ها به امنیت مشترک بوده است.

12- یکی از عوامل اصلی و اولیه پیدایش سکونت گاه ها و شهرها چه بوده است؟ نیاز

به امنیت بوده است.

13- در گذشته های دور، چه خطراتی علیه امنیت انسان هابیشتر و بارزتربود؟

 (باذکر مثال) خطرات طبیعی مثلاً اگر در گذشته قحطی و خشک سالی جان

مردم را به خطر می انداخت.

14- امروزه چه خطراتی علیه امنیت انسان ها افزایش یافته است؟ (باذکر مثال)

خطرات انسانی عواملی مانند جنگ ها،ماهواره ها ورسانه ها

15- امروزه ، عواملی مانند جنگ ها، ماهواره ها و رسانه ها چه مواردی از انسان ها را

به خطر انداخته است؟ منافع و ارزش ها

16- چند نمونه ازمهم ترین موارد ناامنی درهرجامعه را بنویسید.

موضوعاتی مانند نگهداری سلاح گرم، توزیع و مصرف مواد مخدر، فساد و

تبعیض از مهم ترین موارد ناامنی در هرجامعه ای محسوب می شوند.

17- عوامل ناامنی،به چند دسته تقسیم می شوند؟

1- عوامل داخلی 2- عوامل بیرونی

18- چه عواملی در هر زمان می توانند آسایش انسان را سلب کنند؟

عوامل داخلی و عوامل بیرونی

19- امروزه عواملی که می توانند آرامش افراد را از بین ببرند، بسیار فراوان اند.

20- امنیت انسان در گذشته های دور توسط چند عامل مشخص و شناخته شده در

معرض خطر قرار می گرفت.

21- چرا امروزه عوامل خطر برای انسان نسبت به گذشته بیش تر است؟

زیرا با گسترش فناوری و ابزارهای صنعتی ساخت بشر، امروزه این عوامل

خطر بسیار زیادتر شده اند؛ به طوری که غالب افراد، در همه جا، به نوعی در

معرض خطرها و آسیب های شناخته و ناشناخته قرار دارند. درواقع هم تعداد

خطرات و هم انواع آن ها بیشتر شده است.

22- در هر کشور یا جامعه ریشه نا امنی ها می تواند داخلی یا خارجی باشد.

23- در ناامنی داخلی، ریشه های خطر در کجا نهفته است؟( با ذکر مثال)

در داخل مرزهای یک کشور یا جامعه مانند هرج و مرج، شورش، جدایی طلبی

و … .

24- در ناامنی خارجی، ریشه های خطر در کجا نهفته است؟ (با ذکر مثال)

ریشه عوامل خطر، بیرون از مرزها قرار دارند؛ عواملی مانند تحریم های

اقتصادی، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و … .

25- امروزه مهم ترین وظیفهٔ هر حکومتی در مقابل شهروندان چیست؟

تأمین امنیت شهروندان آن است؛ به طوری که همه احساس آرامش داشته

باشند.

26- چرا باید امنیت را از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد؟

زیرا که امنیت دارای مفهومی بسیار کلی و پیچیده است.

27- چند نمونه ازابعاد مختلف امنیت را نام ببرید.

جنبه های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست

محیطی

۲8- امنیت نظامی یعنی چه؟ امنیت نظامی یعنی داشتن  قدرت دفاعی و

تهاجمی برای یک کشور.

29- اگر کشوری دارای توان نظامی و دفاعی نباشد، هرگز امنیت نخواهد داشت.

30- امنیت نظامی به چه معناست؟ امنیت نظامی به معنای توان پاسداری و

دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است که به وسیلۀ نیروی

نظامی و ابزارهای دفاعی امکان پذیر می شود.

31- علائم امنیت اقتصادی را بنویسید. داشتن ثبات اقتصادی، تولید انبوه، صادرات

زیاد، کافی بودن منابع مالی، تأمین رفاه اقتصادی و معیشت مردم و … از

علائم امنیت اقتصادی است.

32- در چه صورتی امنیت اقتصادی یک کشورآسیب پذیر خواهد بود؟

اگر کشوری از نظر داشتن پایه ها و زیر بناهای اقتصادی ضعیف باشد ازنظر

امنیت اقتصادی آسیب پذیر خواهد بود.

33- امنیت سیاسی به چه معناست؟ امنیت سیاسی به معنای امن بودن کشور

از نظر سیاسی است.

34- وظایف حکومت برای حفظ امنیت سیاسی چیست؟

وجود امنیت سیاسی حکومت، دولت و نهادهای  سیاسی از ثبات لازم

برخوردار خواهند بود و افراد گروه های جامعه در کمال آرامش، در سرنوشت

سیاسی خود مشارکت می کنند. فراهم کردن حضور افراد در فعالیت های چ

سیاسی، جلوگیری ازهرج و مرج سیاسی و ممانعت از دخالت بیگانگان در

امورکشور از وظایف حکومت برای حفظ امنیت سیاسی است.

35- یک کشور در چه صورتی دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است؟ (با ذکر مثال)

وقتی که یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان،

مذهب، آداب و رسوم، نوع پوشش و … خود را داشته باشد دارای امنیت

اجتماعی و فرهنگی است.

36- اگر اعضای یک جامعه ریشه های فرهنگی و اعتقادی خودشان را از دست بدهند،

موجب چه چیزی می شود؟

به تدریج از اصل و اساس خود دور می شوند، و زمینهٔ نابودی اجتماعی و

فرهنگی خود را فراهم می کنند.

37- به نظر شما آیا استفاده از لباس هایی که علائم و نشانه های فرهنگی بیگانگان

را دارد، می تواند یک تهدید فرهنگی و اجتماعی محسوب شود، چرا؟

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کلاس

بله ، زیرا ؟ به تدریج از اصل و اساس خود دور می شوند،

و زمینهٔ نابودی اجتماعی و فرهنگی خود را فراهم

می کنند.

38- امنیت زیست محیطی یعنی چه؟ امنیت زیست محیطی به معنی پایداری

محیط زیست و طبیعت جانوری و گیاهی اطراف ما است.

39- در چه صورتی حیات کلّ موجودات زنده از جمله ما انسان ها تهدید یا از بین خواهد

رفت؟ اگر عوامل زیستی مانند آب، هوا، محیط زیست و … آلوده شده یا از بین

بروند، حیات کلّ موجودات زنده از جمله ما انسان ها تهدید یا از بین خواهد

رفت.

40- چند نمونه ازموارد ناامنی زیستی نام ببرید.

وقوع سیلاب های بزرگ، از بین رفتن جنگل ها، گرم شدن هوای کرهٔ زمین و

… از جمله موارد ناامنی زیستی هستند.

41- خطراتی که ممکن است امنیت ما را از بین ببرد.به این خطرات تهدید گفته

می شد.

42- تهدید به چه معنی است؟ تهدید به معنی ترساندن و بیم دادن است.

43- دولت آمریکا، برای اینکه ایران به فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود ادامه

ندهد،به چه چیزی های تهدید می کند؟

کشور ما را به حملهٔ نظامی، تحریم های اقتصادی و … تهدید می کند.

44- تهدید از جنبه های مختلف قابل مطالعه است.

45- انواع تهدیدات را نام ببرید. (با ذکر مثال)

1- تهدیدات طبیعی مانند زلزله، سیل، توفان و …

2- تهدیدات انسانی مانند: حمله نظامی ، ارزش ها، باورها و اعتقادات

46- انواع تهدیدات انسانی را نام ببرید.

 تهدیدات انسانی دو نوع است.  تهدید سخت و تهدید نرم.

47- تهدید سخت به چه نوع تهدیدی گفته می شود؟

اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند، در این حالت می

گوییم تهدید از نوع سخت است.

48- تهدید نرم به چه نوع تهدیدی گفته می شود؟

اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند، می گوییم تهدید از

نوع نرم است.

49- هدف از تهدیدات نرم چیست؟

تهدیدات نرم با این هدف صورت می گیرند که یک ملت از ارزش های خود

دست بردارد و به ارزش های دیگران تمایل پیدا کند.

50- چرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد ؟

زیرا هدف تهدید از بین بردن امنیت است.

51- هدف تهدید کنندگان از تهدید دیگران چیست؟

در واقع تهدید برای تأثیر گذاشتن بر اراده، اعتقادات و افکار دیگران به منظور

تسلیم کردن آن ها در برابر خواست تهدیدکنندگان است.

52- انواع تهدید را نام ببرید.

1- تهدید سیاسی

2- تهدید اقتصادی

3- تهدید نظامی

4- تهدید فرهنگی و اجتماعی

5- تهدید زیست محیطی

53- تهدید سیاسی به تهدیدی گفته می شود ؟

تهدید سیاسی به تهدیدی گفته می شود که در آن یک قدرت خارجی قصد

دارد در امورسیاسی کشوری دیگر دخالت کند.

54- چند نمونه از تهدیدهای سیاسی قدرت های مداخله گر را بنویسید.

 از طریق تهدید به انجام کودتا، براندازی، ایجاد هرج و مرج، تفرقه بین اقوام و

…می کوشند به اهداف خودشان دست پیدا کنند.

55- یکی از مهم ترین تهدیدات اقتصادی علیه هر کشوری چیست؟

فقر و عقب ماندگی اقتصادی می تواند یکی از مهم ترین تهدیدات علیه هر

کشوری باشد.

56- در چه صورتی کشوری کاملاً وابسته به قدرت های خارجی می شود؟

وقتی کشوری ازنظر اقتصادی ضعیف باشد، کاملاً وابسته به قدرت های

خارجی می شود.

57- تهدیدات اقتصادی علیه یک کشور چگونه می باشد؟

وقتی کشوری ازنظر اقتصادی ضعیف باشد، کاملاً وابسته به قدرت های

خارجی می شودآن گاه بیگانگان، هر زمانی لازم شد از دادن کمک اقتصادی و

یا خریدن محصولات آن کشور خودداری می کنند. مثلاً ممکن است تهدید کنند

که نفت آن کشور را اگر کشوری نفت خیز باشد نخرند، وام در اختیار آن کشور

قرار ندهند یا اعلام کنند که برای واردات و صادرات فلان کشور موانعی ایجاد

می کنند.

58- عوامل داخلی چگونه می توانند برای اقتصاد کشورتهدید به حساب آیند؟

عوامل داخلی مانند استفاده نامناسب از امکانات و منابع اقتصادی جامعه،

عدم کارآیی مناسب و … هم می توانند برای اقتصاد کشور تهدید به حساب

آیند.

59- تهدید نظامی چیست؟ تهدید به لشکرکشی مستقیم و تجاوز به کشوری

دیگر تهدید نظامی نام دارد.

60- در تهدید نظامی، قدرت مداخله گر از کشوری دیگر به زور امتیازی می خواهد.

61- اگرکشوری درمقابل قدرت مداخله گر مقاومت کند قدرت مداخله گر چه می کند؟اگر آن کشورمقاومت کرد، قدرت مداخله گر تلاش می کند تا از طریق تهدید

نظامی و ایجاد ترس در کشور موردنظر امتیاز را کسب نماید.

62- تهدید فرهنگی و اجتماعی ممکن است ریشه آن چه باشد؟

ممکن است ریشه آن ها داخلی یا خارجی باشد.

63- برای هر کشوری،چه مواردی می تواند تهدید فرهنگی و اجتماعی محسوب

شوند؟ بی سوادی، مواد مخدر، فساد، غرق شدن در فرهنگ بیگانه و … تهدید

از نوع فرهنگی واجتماعی، محسوب می شوند.

64- قدرت های بیگانه معمولاً در زمینهٔ تهدیدات فرهنگی و اجتماعی ازچه ابزاری

استفاده می کنند؟ (با ذکر مثال)

ابزار رسانه ای (ماهواره ، اینترنت، فیلم های سینمایی و… ) استفاده می

کنند.

65- تهدید زیست محیطی چه نوع تهدیدی است؟ (با ذکر مثال)

تهدیداتی هستند که علیه محیط زیست کشورها بکاربرده می شوند.

مانند: آلودگی هوا و آب ها، گرم شدن کرۀ زمین، از بین رفتن جنگل ها، بالا

آمدن آب دریاها، احتمال وقوع زلزله و … .

66- تهاجم به چه معنی است؟ تهاجم به معنی شبیخون، هجوم و حملۀ یک

کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.

67- معمولاً قبل از آن که تهاجمی علیه کشوری صورت بگیرد، کشور تهدید کننده

سعی می کند،چگونه آن کشور را آزمایش کند؟

معمولاً قبل از آن که تهاجمی علیه کشوری صورت بگیرد، کشور تهدید کننده

سعی می کند، با تهدید و ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را

آزمایش کند.

68- چه وقت تهاجم علیه کشوری آغاز می شود؟

وقتی کشور تهدید کننده ، با تهدید و ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی

آن کشور را آزمایش کند وآن کشور در آمادگی کامل نبود، آن وقت تهاجم آغاز

می شود.

69- آیا همیشه برای تهاجم به کشوری تهدید انجام می شود؟

خیر، بلکه ممکن است قبل از تهاجم دست به کارهای دیگری مانند تحریم بزند

یعنی . بدون تهدید هم تهاجم انجام می شود.

70- تهاجم درگذشته بیشتر شکل نظامی داشت؟

71- درجهان، امروزه احتمال تهاجم نظامی در آن کم تر است؛ اما درمقابل، تهاجم

فرهنگی بسیار بیشتر از گذشته صورت می گیرد.

72- ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست؟

ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی، علاوه بر آمادگی نظامی، آمادگی فرهنگی

نیز هست.

73- آمادگی دفاعی یعنی چه؟

به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم«آمادگی دفاعی »گفته می شود.

74- به طور کلی آمادگی دفاعی بر دو رکن استوار است آن دو را بنویسید.

 الف ) آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی.

ب) آمادگی نظامی، سیاسی و اقتصادی.

75- آیا مردم یک کشور تنها با توان نظامی و فناوری های پیشرفته می توانند به دفاع از

کشور خود بپردازند؟ خیر ، بلکه هر چه میزان اعتقادات و باورهای دینی ملتی

بیشتر باشد میزان مقاومت و توان دفاعی آن ملت هم افزایش خواهد یافت.

76- در چه صورتی میزان مقاومت و توان دفاعی یک ملت افزایش خواهد یافت؟ هر چه

میزان اعتقادات و باورهای دینی ملتی بیشتر باشد میزان مقاومت و توان

دفاعی آن ملت هم افزایش خواهد یافت.

77- تهاجم ممکن است به چند شکل انجام شود؟

تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود.

78- درتهاجم نظامی، دشمن با چه ابزارهای اقدام به حمله می کند؟ ( با ذکر مثال)

در تهاجم نظامی، دشمن با ابزارهای مادی مانندهواپیما، تانک و سرباز به

قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند، که نمونه آن تهاجم

رژیم صدام به کشور ما و جنگ تحمیلی هشت ساله ( ١٣٦٧ تا ١٣٥٩ ) است.

79- در تهاجم فرهنگی، دشمن با چه ابزارهای دست به حمله می زند؟

ابزارهای غیرنظامی

80- ابزار دشمن درتهاجم فرهنگی چیست؟

ابزار و وسایل فرهنگی است.

81- در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، دشمن چیست؟

در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، دشمن اشغال سرزمین و خاک موردنظر

است.

82- هدف اصلی دشمن در تهاجم فرهنگی چیست؟

در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی

مردم، هدف اصلی دشمن است.

83- از جهات مختلف تهاجم فرهنگی خطرناک تر از تهاجم نظامی است.

84- تهاجم نظامی را با تهاجم فرهنگی از ابعاد مختلف مقایسه کنید.

عنوان

تهاجم نظامی

تهاجم فرهنگی

هدفتصرف خاک و سرزمینتصرف فکر و ذهن
مدت تهاجممعمولاً کوتاه مدت و محدودتدریجی، بلند مدت و نامحدود
چهره ظاهرینفرت انگیز و پر سر و صدافریبنده و جذاب
چگونگی معرفی خوداعلام دشمنی و نفرتاظهار دوستی و محبّت
ابزار تهاجمتوپ، تانک، موشک و …امواج ماهواره ها، فیلم های

سینمایی، و سایر رسانه ها

آثار تهاجمتلفات انسانی، زیان های اقتصادی و...فساد اخلاقی، شیوع مواد مخدر،فروپاشی خانواده هاو ...
مکان های مورد تهاجممراکز اقتصادی، نظامی و …مدارس، دانشگاه ها،

مراکز فرهنگی و …

85- مهم ترین اهداف تهاجم فرهنگی دشمنان را نام ببرید.

١ - اسلام ستیزی و جلوگیری از اسلام گرایی؛

٢ - ایجاد بحران های اخلاقی و از بین بردن امنیت اخلاقی جامعه به ویژه در

بین جوانان؛

٣ - از بین بردن ارزش های دینی و ملی جامعه؛

٤ - ایجاد روحیۀ یأس و ناامیدی در بین مردم، خصوصاً در بین آینده سازان

میهن.

86- به نظر شما در تهاجم فرهنگی دشمنان، ما از چه راه هایی می توانیم آن ها را در

رسیدن به اهدافشان ناکام کنیم؟

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کلاس

پایبندی و عمل به ارزشهای دینی و

ملی کشور و پاسداری از فرهنگ و

اعتقادات ملی و مذهبی

 

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها : دفاعی سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط : منبع،
چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:54 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's blog link on your page at suitable
place and other person will also do same in favor of you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic