شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
شنبه 27 مهر 1392 :: شفیعی


1- دالتون اتم‌هارا كروی شكل می‌دانست.  ص        غ     

2- نظریه‌ی تامسون معروف به نظریه‌ی سیاره‌ای است. ص     غ     

3- پروتون ذره‌ای با بار منفی است. ص       غ     

4- چادویك نوترون را در هسته كشف كرد. ص         غ     

5- اصلی ترین ذره‌ی اتم پروتون است. ص          غ     

6- نماد شیمیایی عنصر فسفر، Fاست.  ص          غ    

7- ایزوتوپ‌های یك عنصر خواصّ فیزیكی یكسانی ندارند.  ص        غ      

8- مهّم‌ترین كار برسیلیوس كشف توریم بود.  ص          غ      

9- اتم در حالت عادی خنثی است.   ص           غ      


10- جرم الكترون نسبت به پروتون ناچیز است.   ص         غ     

11- الكترون‌ها عامل به وجودآورنده‌ی نیروی قوی هسته‌ای است. ص     غ    

12- دانشمندان هنوز موفّق به تبدیل بمب به رآكتور نشده‌اند.  ص        غ     

13- پلوتونیم یك ماده‌ی بی‌ضرر است.  ص         غ     

14- نماد شیمیایی Cr معرف عنصر كلرید است. ص         غ   

15- جدیدترین مدل ارائه شده برای ساختار اتم مدل بور است. ص        غ

16- عنصر ، 15 پروتون و13 نوترون و عدد جرمی آن 29 است. ص     غ

17- تا به حال 109 عنصر شناخته شده است. ص            غ

18- عنصر Pu  با 94 پروتون و عدد جرمی 244 رادیو‌اكتیو است.ص      غ

19- عدد اتمی به تعداد الكترون‌های هسته گویند.  ص           غ     

20- یك نیروگاه هسته‌ای معمولی سالانه حدود 60 تن زباله تولید می‌كند.

ص           غ    

سؤالات تكمیلی

21 - ارسطو عقیده داشت تمام مواد از چهار عنصر .......... ، خاك ، .......... و

باد تشكیل شده‌اند.

22- اتم به معنای .............. است.

23- ............. معتقد بود كه الكترون‌ها با سرعت زیاد به دور هسته می‌چرخند.

24- چادویك ............. را در هسته‌ی اتم كشف كرد.

25- پروتون نشان دهنده‌ی ................. و................. اتم می‌باشد.

26- به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها ................ گویند.

27- تفاوت اتم‌ها در ................ آنهاست.

28- ایزوتوپ‌ها .................. یكسانی دارند.

29- جرم پروتون با جرم ..................... بربر است.

30- الكترون دارای بار الكتریكی ................... است.

31- به انرژی آزاد شده از اتم در اثر متلاشی شدن اتم ................ گویند.

32- نماد شیمیایی عنصر آلومینیم .................. است.

33- عنصر‌های سیلیسیم و سلنیم توسّط ..................... كشف شد.

34- سوخت بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای ...................... است.

35- امروزه دانشمندان سعی دارند كه انرژی هسته‌ای را با روشی متفاوت

با روش شكافت هسته‌ای به دست آورند كه به آن .......................... گویند.

 36- یكی از مواد حاصل از واكنش‌های شیمیایی ..................... است.

37- بر اساس نظریه دالتون ، اتم‌ها از نظر .............. و ................ با هم فرق

می‌كنند.

38- دلیل ناقص بودن نظریه رادرفورد این بود كه نمی‌توانست .......................

......... را اثبات كند.

39- عنصر k  بایون مثبت و 19 پروتون دارای ................... الكترون است.

40- عنصر‌هایی كه میل به گرفتن الكترون دارند ، تشكیل یون ............ می‌دهند.

سؤالات تستی

41- شكل اتم بر اساس نظریه‌ی دموكریت چگونه است؟

الف)كروی‌اند                                 ب) گوی‌های توپور كروی

ج) شكل‌های گوناگون                      د) مثلّثی شكل

42- مدل رادرفورد به كدام مدل بیشتر شبیه است؟

الف) بور         ب) تامسون           ج) دموكریت               د) ارسطو

43- عدد جرمی عنصر Cu با 12 پروتون و 8 نوترون كدام‌است؟

الف) 12          ب) 8                   ج) 20                        د) 4

44- نما شیمیایی عنصر نئون چیست؟

الف)  Ni         ب) Ne                ج) Np                       د) No

45- نماد شیمیایی با توجه به چه مواردی انتخاب می‌شود؟

الف) خواصّ فیزیكی                         ب) محل پیدایش

ج) نام دانشمندان معروف                   د) همه موارد

46- عنصر Ba  با یون مثبت 2 و 56 پروتون و عدد جرمی 106  به ترتیب

چند الكترون و نوترون دارد؟

الف) 56 ، 106                                ب) 106 ، 56

ج) 54 ، 50                                      د) 54 ، 106 

47- عنصری رادیو اكتیو است كه :

الف) پروتون‌هایش 5/2 برابر نوترون‌هایش باشد

ب) نوترون‌هایش 5/1 برابر پروتون‌هایش باشد

ج) نوترون‌هایش 5/1 برابر الكترون‌هایش باشد 

 د) نوترون‌هایش 5/2 برابر پروتون‌هایش باشد

48- اتم منیزیم ، 12 نوترون و 13 الكترون دارد. نماد كامل شیمیایی آن چیست؟

الف) p=12،A=13 ،  Mn               ب) Mg،p=13،A=26

ج) Mn،p=26،A=13                      د) Mg،p=13،A=25

49- ایزوتوپ‌ها چه خواصّ یكسانی دارند؟

الف) خواصّ شیمیایی                     ب) نقطه ذوب

ج) چگالی                                       د) عدد جرمی

50- ایزوتوپ O با 8 پروتون و عدد جرمی 18 به چه تعداد در میان صد هزار

اتم اكسیژن یافت می‌شود؟

الف)99763            ب) 37                ج) 200               د) 99800   

 51 - كدام یك از گزینه‌های زیر ایزوتوپ عنصر U با 92 پروتون عدد جرمی 235 است؟

الف) U،p=92،A=239                    ب) U،p=92،A=236

ج)U،p=93،A=235                         د) U،p=91،A=235

52- مهم‌ترین عناصر پرتوزا كدامند؟

الف) اورانیوم ، كادمیوم                   ب) سیلیسیم ، اورانیوم

ج) اورانیوم ، پلوتونیم                       د) كادمیوم ، سیلیسیم

53- از مواد پرتوزا در چه صنایعی استفاده می‌شود؟

الف) كشاورزی ، پتروشیمی             ب) پزشكی‌هسته‌ای ، كشاورزی و‌صنعت

ج) پتروشیمی ، هسته‌ای                    د) كشاورزی ، هسته‌ای

54- دو عنصر O با 40 پروتون عدد جرمی 90  و O با 40 پروتون و عدد جرمی 89 دارای چه خواصّ یكسانی هستند؟

الف) خواصّ فیزیكی                      ب) خواصّ شیمیایی

ج) نقطه ذوب                                 د) عدد جرمی

55- مهم ترین كار برسیلیوس چه بود؟

الف) معرّفی نماد‌هایی ساده برای عناصر

ب) كشف سلنیم و سیلیسیم

ج)كشف سریم و توریم

د) اندازه گیری جم اتمی 50 عنصر زمان خود

56- كدام ذره در ایجاد نیروی قوی هسته‌ای مؤثر است؟

الف) الكترون        ب) پروتون          ج) نوترون            د) الكترون وپروتون

57- جای ذره پروتون در هسته اتم و جرم آن چقدر است؟

الف) داخل هسته، 1860 برابر الكترون

ب) داخل هسته ، 1860 برابر الكترون

ج) داخل هسته ، 1840 برابر نوترون

د) داخل هسته ، 1برابر نوترون

58- بر اساس نظریه‌ی رادرفورد بیشتر جرم هسته در كجای آن متمركز شده است؟

 الف) اطراف هسته                       ب) داخل هسته

ج) میانه‌ی هسته                           د) جای مشخصی ندارد

59- اگر عدد اتمی عنصری برابر Z و عدد جرمی آن برابر 2+ Z2 باشد ، تعداد نوترون‌های آن كدام است؟

الف) Z2             ب)Z                  ج) 2+Z                 د)2-     Z

60) تفاوت تعداد پروتون و نوترون‌های عنصری برابر 3 می‌باشد. اگر عدد جرمی این عنصر برابر 29 باشد ، تعداد پروتون و نوترون‌های آن ب ترتیب كدام یك می‌باشد؟

الف) 26، 3         ب) 14، 1         ج) 29 ،26                 د) 16 ،13

سؤالات كوتاه پاسخ

61- اولین مدل ارائه شده برای ساختار اتم را چه كسی ارائه كرد؟

62- شكل اتم بر اساس نظریه‌ی دالتون چگونه است؟

63- مدل كیك كشمشی متعلق به كدام دانشمند است؟

64- مدل نیلز بور پس از چه مدلی ارائه شد؟

65- چه ذره‌ای در هسته‌اتم بار الكتریكی منفی دارد؟

66- جدیدترین مدل ارائه شده برای ساختار اتم كدام است؟

67- نوترون را چه كسی كشف كرد؟

68- نوترون‌ها در هسته باعث بوجودآمدن چه نیرویی می‌شوند؟

69- جدول تناوبی عنصر‌ها چه نوع جدولی است؟

70- برای نمایش عنصر ها در جدول تناوبی از چه نماد هایی استفاده‌می‌كنند؟

71- عدد جرمی اتم مجموع تعداد چه ذره‌هایی در هسته اتم است؟

72- دو ویژگی مهم اتم چیست؟

73- چه عناصری در ساختار تور‌های گازی به كار می‌روند؟

74- چه عناصری امروزه در تولید سلول های خورشیدی و وسایل الكترونیكی كاربرد دارند؟

75- اتم‌هایی كه عدد اتمی یكسان و عدد جرمی یكسانی دارند؟

76- ایزوتوپ‌ها در چه خواصی یكسان هستند؟

77- نام دیگر ایزوتوپ چیست؟

78- اتم به حالت عادی چگونه است؟

79- در نظریه‌ی بور الكترون‌ها در چه مكانی قرار گرفته‌اند؟

80- در اتم تعداد الكترون و پروتون نسبت به یكدیگر چگونه است؟

سؤالات تشریحی

81- نقش نوترون‌ها در اتم چیست؟

82- نیروی قوی‌هسته‌ای راتعریف كنید.

83- یاكوب برسیلیوس چه عناصری را كشف كرد؟

84- روش جوش هسته‌ای را تعریف كنید.

85- ایزوتوپ یك عنصر چیست؟

86- چگونه می‌توان شكل و ویژگی‌های اتم را حدس زد؟

87- مدل لایه‌ای چیست؟

88- نوترون چگونه ذره‌ای است؟

89- دو مورد از ویژگی‌های نظریه‌ی رادرفورد را بیان كنید.

90- دموكریت اتم را چگونه تصوّر می كرد؟

91- عدد جرمی و عدد اتمی را بیان كنید.

92- چه عناصری رادیو اكتیو است؟

93- نماد شیمیایی عنصر چگونه انتخاب می‌شود؟

94- نظریه‌رادرفورد را بیان كنید.

95- نظریه‌ی بور چگونه مدلی است؟

96- بدی و خوبی نظریه‌ی بور چیست؟

97- عظمت كار برسیلیوس چه زمانی آشكار می‌شود؟

98- ذرات اتم را نام ببرید.

99- نیروگاه هسته ای چه مكانی است؟

100- در مورد پروتون و الكترون توضیح دهید.

 

نوع مطلب : علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها : علوم سوم راهنمایی، نمونه سوال،
لینک های مرتبط : لذت فهمیدن،
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic