شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
دوشنبه 25 آذر 1392 :: شفیعی

درس دوم

جنگ و دفاع

1- جنگ یکی از حوادث اجتماعی است.

2- بیشتر جنگ ها درچه جوامع و به چه واسطه ای رخ می داند؟

بیشتر جنگ ها در جوامع اولیه به واسطه یک اتفاق رخ می داد.

3- عامل وقوع جنگ ها چه بوده است؟

به تدریج با رشد فکری انسان عامل وقوع جنگ ها از یک اتفاق ساده تبدیل به

عوامل مختلف و پیچیده سیاسی، مذهبی، اقتصادی و … گردید و مدت جنگ ها

نیز طولانی تر شد.

4- عواقب هر جنگی چه خواهد بود؟

عده ای از دو طرف کشته و تعداد بیشتری زخمی یا دچار آسیب های شدید

روحی و جسمی می شوند. حتی درموارد فراوانی، افراد آسیب دیده تا پایان

عمر ازبهبودی کامل بهره مند نمی شوند.


 

5- جنگ را تعریف کنید.

در تعریف جنگ می توان گفت: نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند

اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

6- انسان ها در زمان گذشته جنگ های ساده و مشخص را به چه دلایلی شروع می

کردند؟

درابتدای زندگی جمعی انسان ها شروع هر جنگ دلایل ساده و مشخصی

داشت و دو طرف درگیرعموماً برای به دست آوردن غنایم، قدرت نمایی و مقابله

به مثل (تلافی کردن حملات قبلی) با یکدیگر جنگ می کردند.

7- دلایل شروع جنگ هابزرگ در طول تاریخ را بنویسید.

١ -طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی؛

2- تحت تسلط قرار دادن کشورهای دیگر؛

3- اختلافات مرزی و منطقه ای؛

4- اختلافات سیاسی، قومی، مذهبی و …؛

5- روحیه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان.

8- چرا عموم انسان های مخالف وقوع جنگ هستند؟

زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به

امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.

9- جنگ همیشه دارای دو طرف است آن دو طرف را بنویسید.

یک طرف عده ای قرار دارند که تهاجم را شروع می کنند و در طرف دیگر گروهی

که برای دفع تهاجم از خود دفاع می کنند.

10- مسئولیت این که جنگی اتفاق نیفتد،بر عهده چه کسانی است؟

مسئولان هر گروه و کشور و افراد با نفوذ هر ملتی باید با تمام وجود تلاش کنند

تا جنگی اتفاق نیفتد.

11- اگر تهاجمی ( جنگ) تحت هر شرایطی صورت پذیرد چه باید کرد؟

باید دفاع کرد.

12- دفاع امری عقلانی و پسندیده می باشد.

13- دفاع از سرزمین و اعتقادات زمینه بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد.

14- دفاع از سرزمین و اعتقادات باعث چه چیزهای در مردمکشور می شود؟ دفاع از

سرزمین و اعتقادات زمینهٔ بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد و باعث

گسترش اخلاق  جوانمردانه و تقویت روحیهٔ سلحشوری و از خود گذشتگی

مردم می شود.

15- معمولاً چه کسانی در جنگ قهرمان ملت مشوند؟

معمولاً در هر جنگی بهترین و با انگیزه ترین افرد از سرزمینشان دفاع می کنند و

کشته می شوند و تبدیل به قهرمانان ملت خود می شوند.

۱۶- هر ملتی برچه اساس در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟ هر

ملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارادهٔ خویش در مقابل

تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند.

17- چرا هر ملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارادهٔ خویش در

مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟ زیرا حفظ عزت و سربلندی و

رسیدن به کمال بدون مقاومت در برابر تجاوزگران به دست نمی آید.

18- قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید؟

اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها،

کلیساها، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود،

ویران می شد.

19- در فرهنگ لغت، دفاع از نظر لغوی به چه معنی است؟

در فرهنگ لغت، دفاع از نظر لغوی به معنی ،« بدی و آزاری را از خود یا از

دیگران دور کردن»، «وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ

کردن»، آمده است.

20- دفاع در انسان چه امری است؟

دفاع در انسان امری ذاتی، فطری و عقلانی است.

21- هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع ازچه مواردی بپردازد؟ به دفاع

ازجان، مال، ناموس، سرزمین و اعتقادات خود بپردازد.

22- دفاع یعنی چه ؟

دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از

حیات، اعتقادات، سرزمین و… خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند،

انجام می دهد.

23- انواع دفاع را نام ببرید.

دفاع آگاهانه و دفاع غریزی

24- دفاع غریزی به چه دفاعی گفته می شود؟

به دفاعی که ناخودآگاه انجام می شود و در بین تمام موجودات زنده مشترک

است دفاع غریزی می گویند.

25- چند نمونه از دفاع غریزی را بنویسید.

حمله به دشمن یا حتی فرار سریع جانوران از محدوده ای که در آن احساس

خطر می کنند، از نوع دفاع غریزی است.

26- دفاع آگاهانه چه نوع دفاعی گفته می شود؟

دفاع آگاهانه مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اختیار صورت

می گیرد.

27- در دفاع آگاهانه انسان، دفاع خود را چگونه انتخاب می کند؟

نوع و شیوهٔ دفاع خود در برابر تهدیدات را، متناسب با  شرایط زمانی، مکانی و

چگونگی خطر، و … انتخاب می کند.

28- دفاع آگاهانه انسان شامل چه مواردی می شود؟

دفاع آگاهانه انسان فقط در مورد جسم و جان و امور مادی صورت نمی گیرد

بلکه شامل ارزش های معنوی هم می شود.

29- چند نمونه ازدفاع آگاهانه انسان که برای ارزش های معنوی می باشد را نام ببرید.

دفاع از اصول و ارزش های دینی و ملی، دفاع از حق در برابر باطل، دفاع از

ناموس در برابر بیگانگان، دفاع از مظلومان در برابر ظالمان، دفاع از کشور و

سرزمین.

30- نکته مهم در مورد چگونگی و شیوه دفاع از ارزش های معنوی چیست؟

نکتهٔ مهم در مورد چگونگی و شیوهٔ دفاع از ارزش های معنوی، آموزه های

دینی و اعتقادی است.

31- در کشور ما ایران معیارها و ارزش های معنوی جامعه را کسی راهنمایی و هدایت

می کنند؟

رهبری معظم انقلاب

32- چرا دفاع در زندگی انسان نقش مهمی دارد؟

زیرا تمام انسان ها امنیت و آرامش را دوست دارند و به دنبال حفظ آن در زندگی

فردی و اجتماعی خویش هستند.

33- یکی از عواملی که امنیت و آرامش هر جامعه ای را بر هم می زند، چیست؟ تهاجم

بیگانگان به خاک کشورشان می باشد.

34- برای حفظ امنیت و آرامش در هر جامعه مردم آن کشور چه باید بکنند؟ حفظ امنیت

و آرامش در هر جامعه نیازمند آن است تا تمام مردم در برابر تهاجم بیگانگان به

کشورشان ایستادگی و مقاومت نمایند.

35- خداوند در آیهٔ ٢٤٩ از سورهٔ بقره درباره گروه یا کشورهای کوچک در دفاع خود چه

می فرماید؟

«چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروزشدند.»

36- چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های

بزرگ تر را در جدول زیر بنویسید.

پاسخ دانش آموزنتیجه بحث کلاس

ویتنام در مقابل آمریکا

امام خمینی در برابر شاه

حزب ا... لبنان در مقابل اسرائیل

37- چند نمونه ازآثار و نتایج دفاع دربرابرتهاجم بیگانگان را بنویسید.

١ - حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه؛

٢ - سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان؛

٣ - پیش گیری از طمع و تجاوز سایر کشورها؛

٤ - جلوگیری از ظلم و فساد تجاوزگران؛

٥ - جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه.

38- ادامهٔ حیات هرملتی به چه چیزی بستگی دارد؟

به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.

39- در تهاجم وحشیانه صدام به ایران اسلامی، مردم ایران چرا از کشور دفاع کردند؟

مردم ایران به پاخاستند و قهرمانانه از سرزمین، شرف، ناموس، اعتقادات و…

خود دفاع کردند و تجاوزگران را با ذلت و خواری به بیرون راندند.

40- امام خمینی (ره) در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند؟

«امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است.»

41- بیانات مقام معظم رهبریرا درمورد دفاع بنویسید.

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند

زنده نیست. هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آمادهٔ دفاع

نکند، در واقع زنده نیست. هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکندبه یک معنا

زنده نیست.

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:49 ق.ظ
This is the perfect web site for anyone who hopes to understand this topic.
You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).

You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for decades.
Excellent stuff, just excellent!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 10:46 ق.ظ
wonderful post, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not understand this.
You must proceed your writing. I am sure, you've a great readers' base already!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو