شاگرد اول
همراهی با دانش آموزان
دوشنبه 25 آذر 1392 :: شفیعی

درس سوم

انقلاب اسلامی،تداوم نهضت عاشورا

1- بهمن ماه سال ١٣٥٧ ، برگی زرین و سندی پرافتخار درتاریخ ایران است.

2- در انقلاب اسلامی ایران، چه اقشاری خواهان اسلام و جمهوری اسلامی بودند؟

همه اقشار مردم از جمله روحانیان، کارگران، کارمندان، بازاریان، دانشگاهیان،

دانش آموزان، معلمان و حتی نظامیان با حضور در صحنه،خواهان اسلام و

جمهوری اسلامی بودند.

3- مردم ایران پس از شرکت در یک انتخابات آزاد و سالم چند درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند؟

بیش از ٩٨ درصد آرای خود، به نظام جمهوری اسلامی رأی « آری » دادند.

4- کلمهٔ انقلاب در فرهنگ لغت به معنی است؟

کلمهٔ انقلاب در فرهنگ لغت به معنی دگرگون شدن، زیر و رو شدن، تغییر و

تحول، قیام گروهی برای واژگون کردن یک حکومت و … آمده است.


5- انقلاب اسلامی ایران به معنی است؟

انقلاب اسلامی ایران به معنی قیام و ارادۀ مردم مسلمان و با ایمان ما برای

سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت براسا س مکتب

انسان ساز اسلام است.

6- انقلاب اسلامی ایران در حقیقت ریشه درچه چیزی دارد؟

انقلاب اسلامی ایران در حقیقت ریشه دراعتقاد مردم به اسلام و پیروی آن ها

از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) دارد.

7- وظیفه تمام پیامبران الهی چه بوده است؟

تمام پیامبران الهی مردم را به یکتاپرستی، عدالت خواهی، صلح و دوستی،

صداقت و دانایی دعوت می کردند و از ظلم و ستم، گناه و فساد، جهل و

نادانی، شرک و بت پرستی و … باز می داشتند.

8- پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) مردم را به چه چیزی دعوت می کرد؟ پیامبر اسلام

حضرت محمد(ص) نیز همچون سایر پیامبران بزرگ خدا، مردم را به سوی

پرستش خدای یگانه و مبارزه با شرک و بت پرستی دعوت می کرد.

9- دو امانت بزرگی را که پیامبر (ص) پس از خود برای امت خود به یادگار گذاشت نام

ببرید.

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

قرآن و اهل بیت

10- مردم ایران چه کسانی را الگو و سرمشق زندگی خود قرار داده اند؟ مردم با ایمانِ

میهن ما، سعادت دنیا و آخرت خود را در دوستی پیامبر و اهل بیت آن حضرت

می دانند و به همین جهت رفتارو گفتار رسول گرامی اسلام (ص) و تمامی

امامان برای آن ها الگو و سرمشق زندگی می باشد.

11- مردم ایران از مکتب امام حسین (ع) چه درس های را آموختند؟

مردم ما درس عزت و آزادگی را ازمکتب امام حسین (ع) و قیام عاشورا آموخته

اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی

خود ساکت بمانند.

12- ریشه ها و پایه های انقلاب اسلامی مردم ایران در چه چیزی های قرار دارد؟ ریشه

ها و پایه های انقلاب اسلامی مردم ایران در اعتقاد آن ها به مکتب انسان ساز

اسلام و الگو قرار دادن پیامبر اعظم (ص) و امامان (ع) قرار دارد.

14- رژیم پهلوی چگونه حکومتی بود؟

رژیم پهلوی، حکومتی فاسد و وابسته به بیگانگان بود

که حق آزادی و استقلال را از مردم ایران گرفته بود.

15- برخی از عوامل بروز انقلاب اسلامی ایران را بنویسید.

١- بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام

٢- دیکتاتوری شاه

٣- وابستگی اقتصادی به بیگانگان

٤- دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین

٥ -محرومیت اقتصادی اکثریت مردم ایران

٦- عدم وجود شرایط مناسب برای تحصیل کودکان و جوانان

16- بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام به چه صورت

های بوده است؟

در حکومت پهلوی: 1

- به صورت آشکار به اصول و ارزش های دین اسلام اهانت می شد.

2- بی توجهی رژیم شاه به دستورات اسلامی در جامعه

3- گسترش بی حجابی و بی بند و باری

4- ایجاد مراکز فروش و مصرف مشروبات الکلی

5- گسترش فساد در جامعه و در میان مسئولین حکومت

6- جلوگیری از فعالیت های تبلیغی روحانیون و حق طلبان نمونه هایی از این

حرمت شکنی ها بود.

17- دلایل دیکتاتوری شاه را بنویسید.

1- شاه که مهرهٔ دست نشاندهٔ قدرت های خارجی بود

2- شاه خود را سایهٔ خدا می دانست.

3- هیچ کس حق اعتراض به شاه و اطرافیانش را نداشت.

4- شاه و اطرافیان هرکس را که مخالف خود می دیدند به راحتی به زندان می

انداختند و یا از بین می بردند.

5- رأی ونظر مردم در ادارهٔ حکومت تأثیری نداشت

6- انتخابات هم به سود خودشان از صندوق های رأی بیرون می آمد.

7- تمام قوانین مجلس و نوع عملکرد مسئولین در خدمت تحقق خواسته های

شخص شاه بود.

18- چرا ایران در زمان شاه به کشورهای دیگراز نظراقتصادی وابسته می شد؟

زیرا کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا نفت و سایر ذخایر ارزشمند کشور

ما را با قراردادهای طولانی مدت و مطابق خواست خود تحویل می گرفتند و در

عوض کالاهای تولیدی خود را به ایران صادر می کردند. این اقدام باعث

وابستگیشدید کشور ما به صدور نفت و عدم پیشرفت در تولیدکالاهای داخلی

می گردید.

19- علت ایجاد محرومیت اقتصادی اکثریت مردم ایران در زمان شاه چه بوده است؟

با توجه به وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی و عدم حمایت ازتولیدات

بومی و داخلی، اکثریت مردم از امکانات اقتصادی اندکی بهره مند بودند و غالب

مردم، به خصوص روستائیان، از نعمت آب آشامیدنی سالم، برق، بهداشت

و درمان، جاده های مناسب و … بی بهره بودند.

20- مردم به خصوص روستائیان در زمان شاه از چه نعمت های بی بهره بودند؟ غالب

مردم، به خصوص روستائیان، از نعمت آب آشامیدنی سالم، برق، بهداشت و

درمان، جاده های مناسب و … بی بهره بودند.

21- چرا کودکان در زمان شاه اکثریت بی سواد بوداند؟

وضعیت سوادآموزی و تعداد مدارس در مناطق محروم و روستایی به گونه ای

بود که عدهٔ زیادی از کودکان به علت فقر اقتصادی و دور بودن از مدرسه حتی

از تحصیل در دورهٔ ابتدایی هم محروم بودند.

22- چرا جوانان خانواده های مستضعف به سختی می توانستند در دانشگاه ها ادامه

تحصیل دهند؟ زیرا موقعیت اقتصادی عموم مردم و شرایط تحصیل در دانشگاه

ها به صورتی بود که جوانان خانواده های مستضعف به سختی می توانستند

در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند.

23- ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را بنویسید.

١ -رهبری امام خمینی و پیشگامی روحانیت

٢ -وحدت و یکپارچگی مردم

٣ -اعتقاد به اسلام و الگو قرار دادن قیام امام حسین (ع)

٤- عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه

24- نقش روحانیت در زمان غیبت امام زمان (ع) را بنویسید.

روحانیت مبارز و انقلابی که در زمان غیبت امام زمان (عج) وظیفهٔ حساس

پاسداری از دین اسلام را عهده دار است، در کنار این ملت قهرمان، با هر گونه

ظلم، جنایت و بی عدالتی به صورت مخفیانه و آشکارمبارزه می کرد.

25- امام خمینی (ره) سکوت در برابر شاه خائن و حکومت ستمگرش را از چه زمانی

جایز نمی دانست؟

بعد از حوادث سال ١٣٤١

26- امام خمینی (ره) چگونه به مبارزه با حکومت شاه پرداخت؟

امام خمینی (ع) مانند جد بزرگوارش پیامبر اکرم (ص ) و امام حسین ( ع) در

ابتدا با نصیحت، روشنگری، هشدار و سپس با فریاد اعتراض، به مبارزه با ظلم

پرداخت.

27- تبعید پانزده ساله امام خمینی ( ره) به چه کشورهای بود؟

ترکیه و سپس عراق

28- منظور امام خمینی از این جمله « طرفداران من در گهواره ها خفته اند. » چه بود و

چرا این جمله را فرمود؟

پاسخ دانش آموزنتیجه بحث کلاس

یعنی امام با دور اندیشی پیش بینی

می کرد که چند سال دیگر مردم

برضد شاهر قیام خواهند کرد و

کودکان آن روز جوانان فداکار

انقلابی می شوند

29- چه گروه های از انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی به طور کامل حمایت

نمودند؟ در انقلاب اسلامی مردم شهری و روستایی، مسلمان و غیرمسلمان،

زن و مرد و همهٔ اقشار و گروه های اقتصادی، سیاسی و مذهبی

30- نقش وحدت ویکپارچگی مردم را در انقلاب اسلامی را بنویسید.

در انقلاب اسلامی مردم شهری و روستایی، مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد

و همهٔ اقشارو گروه های اقتصادی، سیاسی و مذهبی با هم متحد شده و از

انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی به طور کامل حمایت نمودند.

31- عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه یعنی چه؟

یعنی انقلاب اسلامی وابسته به هیچ حزب، گروه، فرد و یا دولت خارجی نبوده

و نیست.

32- یکی از ویژگی های بزرگ انقلاب اسلامی ایران چیست؟

این است که استقلال سیاسی انقلاب ایران و عدم وابستگی آن به بیگانگان

یکی از ویژگی های بزرگ انقلاب اسلامیایران است.

33- نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی را بنویسید.

1- استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم

2- برقراری استقلال و آزادی

3- عمران و آبادانی کشور

4- شکوفایی و پیشرفت علمی

5- حمایت و کمک های همه جانبه از مظلومان در سراسر جهان

6- بیداری ملت ها

34- هدف و خواسته مردم از استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی چیست؟

خواستهٔ اصلی مردم انقلابی ما، اجرای اسلام و دستورات دین خدا بود که با

پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمد. احیای نمازهای جمعه و جماعت

رعایت حجاب اسلامی، بسته شدن مراکزفساد، تصویب و اجرای قانون

اساسی طبق آیات نورانی قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و تصویب اصل

ولایت فقیه برای رهبری نظام در قانون اساسی

35- جشن پیروزی ٢٢ بهمن ١٣٥٧ چه جشنی است؟

جشن رهایی از چنگال دشمنان خدا و آزادی از بند استکبار آمریکا بود.

36- چرا دشمنان می خواهند استقلال و آزادی را از مردم بگیرند؟

زیرا دشمنان منافع فراوانی را از دست داده اند.

37- دشمنان چگونه می خواهند انقلاب اسلامی از بین ببردند؟

دشمنان با توطئه ها و شیوه های مختلف قصد از بین بردن انقلاب اسلامی یا

انحراف آن را داشتند که تاکنون جز شکست و خواری چیزی نصیب آن ها نشده

است.

38- بخشی از خدمات عمران و آبادانی کشور را بنویسید.

رسیدگی به امور محرومان و روستاییان، ارتقای شرایط زندگی افراد محروم و

زحمت کش، برخوردار شدن اکثریت مردم از امکانات مناسب زندگی، ساختن

جاده ها و راه ها، آبرسانی و برق رسانی به مناطق روستایی و محروم ،

گسترش کارخانجات و مراکز صنعتی در سراسر کشور، گسترش صادرات غیر

نفتی و … بخشی از این خدمات و پیشرفت هاست.

39- بخشی از شکوفایی و پیشرفت علمی کشور را بنویسید.

با پیروزی انقلاب اسلامی و بهره گیری از فرهنگ ناب محمدی (ص)، حوزه های

علمیه و دانشگاه ها گسترش یافت و امکان ادامهٔ تحصیل برای همگان فراهم

شد. با شکوفایی علمی کشور نتایج بسیار شگفت انگیزی درعرصهٔ علم و

فناوری به دست آمد. دست یابی به فناوری هسته ای، پیشرفت در علوم

فضایی و پرتاب ماهواره به فضا، اختراع و تولید داروها و دستگاه ها و ابزار

پزشکی و درمانی، ساختسلاح های پیشرفته مانند موشک های دور برد و

سایر تجهیزات دفاعی، بخشی از این پیشرفت ها می باشد.

40- حوزه های علمیه و دانشگاه ها با بهره گیری از فرهنگ ناب محمد(ص) گسترش

یافت.

41- نمونه هایی ازنتایج شکوفایی علمی در عرصه علم و فناوری را نام ببرید.

1- دست یابی به فناوری هسته ای

2- پیشرفت در علوم فضایی و پرتاب ماهواره به فضا

3- اختراع و تولید داروها و دستگاه ها و ابزار پزشکی و درمانی

4- ساخت سلاح های پیشرفته مانند موشک های دور برد و سایر تجهیزات

دفاعی

42- علت بهرمندی محرومان و مستضعفان دنیا ازایران چیست؟

پشتوانه معنوی رهبری نظام و ملت ایران بهره مند شدند.

43- حمایت و کمک های همه جانبه ایران از مظلومان در سراسرجهان باعث چه چیزی

شده است؟

حمایت ها باعث شد که ملت های مظلوم فلسطین، لبنان،افغانستان و … در

مبارزه با اشغالگران کشورشان احساس تنهایی نکرده و با ایمان و توکل بر

خداوند با ستمگران مبارزه کنند.

44- ایران بارها اعلام کرده است که خواهان چه چیزی در جهان است؟

صلح، دوستی و برادری با همه کشورها (به جز رژیم اشغالگر سرزمین

فلسطین)است.

45- چرا ایران خواهان صلح، دوستی و برادری با همه کشورها است؟

زیرا حمایت از محرومین و ستم دیدگان را وظیفه انسانی و دینی خود می داند.

46- امروزه الگوی بیداری مردم انقلابی و حق طلب در سراسرجهان چه کشوری است؟

جمهوری اسلامی ایران

47- هرکس که می خواهد دیکتاتور و فرعون زمان خود را سرنگون کند، از ایران و تجربه

های آن درس می گیرد.

48- نمونه هایی از تأثیرپذیری و الگوگیری ملت های مظلوم دنیا از انقلاب اسلامی ایران

را نام ببرید. بیداری ملت های مسلمان در منطقهٔ خاورمیانه و کشورهای شمال

آفریقا و … را می توان نمونه هایی از تأثیر پذیری و الگوگیری ملت های مظلوم

دنیا از انقلاب اسلامی ایران دانست.

49- امام راحل ( ره) و حضرت آیت الله خامنه ای در مورد انقلاب اسلامی چه سفارش

کرده اند؟

سفارش کرده اند که حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی مهم تر از پیروزی آن است.

50- دشمنان ایران با چه کارهای درصدد نابودی انقلاب بوده اند؟ با توطئه های فراوان

مانند:

کودتا، تحمیل جنگ هشت ساله به ایران و محاصرهٔ اقتصادی دست از تلاش

برای نابودی انقلاب ما برنداشته اند.

51- در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن بر علیه ایران چیست؟

جنگ نرم

52- چند نمونه از روش های جنگ نرم دشمن را که بکار می برد را بنویسید. استفاده از

روش های ضد فرهنگی و رواج فساد اخلاقی و بی بند وباری در جامعه،

هدف قرار دادن قشر جوان، ایجاد بدبینی نسبت به اسلام و قوانین آن و ایجاد

اختلاف بین مردم است.

53- رمز پیروزی و راه حفظ و ادامۀ انقلاب ما چیست؟

راه حفظ و ادامۀ انقلاب ما، همان رمز پیروزی آن یعنی : « ایمان به خدا، وحدت

مردم و پیروی از رهبری » است که در پرتو بصیرت وهوشیاری حاصل می

شود.

54- خداوند در آیه ٥ از سوره قصص، در قرآن کریم به بندگان خود چه وعده داده است؟

و ما اراده کردیم تا بر مستضعفان روی زمین منت نهاده

و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و آن ها را وارثان زمین کنیم.

55- ما دانش آموزان با اعتقاد به قرآن کریم با خدای خود چه عهد می بندیم؟ ما دانش

آموزان با اعتقاد به قرآن کریمبا خدای خود عهد می بندیم تا با استفاده از تفکر و

تعقل،کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح، زمینه ساز ظهور حجت

حق حضرت مهدی (عج) باشیم، تا عدالت، صلح و برادری در سرتاسر جهان

حاکم گردد.

نوع مطلب : دفاعی سوم راهنمایی، 
برچسب ها : دفاعی سوم راهنمایی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
در این تارنگار سعی بر این بوده تا با جمع آوری و ارائه سوالات آموزش دروس به دانش آموزان این مقطع در جهت علم آموزی یاری برسانیم ،در ضمن منتظر نظرات و انتقادات مفید و سازنده ی شما هم هستیم.
تارنگار های دیگر من :
باران :(متن های ادبی)
http://baran7878.persianblog.ir/
منظومه ی شمسی ما :(مطالب نجومی )
http://manzoomehshamsima.mihanblog.com/
#تمامی مطالب این تارنگار با ذکر منبع می باشد #
از همراهی شما سپاس گزاریم.

مدیر وبلاگ : شفیعی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
روزانه چه قدر مطالعه می کنید ؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت کد جملات تصادفی
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic